نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

در دفاع و حمایت از حرکت اعتراضی"جنبش علیه بیکاری"

اعلامیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان 

در دفاع و حمایت از حرکت اعتراضی"جنبش علیه بیکاری" 

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در ضمن حمایت قاطع از اکسیون اعتراضی فعالان جوان "جنبش علیه بیکاری"، اعلام می دارد که بیکاری و مصایبی که در اشکال متنوعی بشریت به آن مواجه است از تبعات بالفصل نظام مبتنی به کار مزدی یعنی نظام سرمایه داری است. نظام و طبقۀ حاکم در افغانستان و حامیان بین المللی آن مسبب تمام این فجایعی اند که طی این چهارده سال و به خصوص پس از مهندسی حاکمیت اسلامی- قومی به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله از مردم علی العموم و طبقات و اقشار محروم قربانی می گیرد. بیکاری گسترده و فقر و حرمان که امروز بر جامعۀ افغانستان مستولی است ناشی از سیاست و مناسبات نظم کاپیتالیستی است که "دولت وحدت ملی" نمی تواند از زیر بار مسؤولیت آن تبری بجوید. ثروت و منابع مالی عظیمی که در این کشور سرازیر شد بخش کلان آن ، در کنار غارت و چپاول همۀ هست و بود کشور، به جیب کسانی فرو ریخته شد که امروز بر مسند قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه تکیه زده اند، در حالی که اکثریت محروم جامعه در فقر و تنگدستی به سر میبرند.  سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان معتقد است که طبقۀ کارگر و سایر اقشار مزدبگیر برای بهبود زندگی و تحمیل مطالبات شان به کارفرماها و دولت بورژوایی و هم در جدال برای رهایی و امحای کارمزدی نیاز به سازمانیابی و تشکل دارند. بدون اتحاد و تشکل پیروزی در این نبرد امریست دشوار. سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان از فعالان کارگری، از کارگران شاغل و ارتش ذخیرۀ نیروی کار که خود هر روز قربانی فقر و سیاه روزی اند و از صف میلیونی مردم آزادیخواه و فعالان جنبشهای عدالت خواه و برابری طلب میخواهد که برای تحقق مطالبات و خواستهای انسانی و بر حق "جنبش علیه بیکاری" و تقویت آن که خود عرصه یی از مبارزات کارگران است، از هیچ تلاشی دریغ نورزند. به آن بپیوندید و از آن در مقابل حاکمیت ارتجاعی دفاع نمایید. این حرکت زمانی میتواند به موفقیت قرین گردد که متشکل گردد. بناءاً سازمانیابی این جنبش و مهمتر از آن افق و استراتژی اجتماعی- طبقاتی آن میتواند امر تحقق مطالبات آن را تسهیل نماید.


 زنده و پیروز باد "جنبش علیه بیکاری"! 

زنده باد سوسیالیسم! 

به پیش به سوی سازمانیابی طبقۀ کارگر افغانستان! 


شورای مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان 

20 سنبله 1394 مطابق با 11 سپتامبر 2015

تاریخ ارسال: جمعه 20 شهریور 1394 ساعت 22:13 | چاپ مطلب