نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

اطلاعیه پایانی کنفرانس هشتم سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

هشتمین کنفرانس سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان به تاریخ ۲۱ تا ۲۳ اسد ۱۳۹۵ مطابق ۱۱ تا ۱۳ اگوست ۲۰۱۶، در یکی از کشورهای اروپایی برگزار گردید. کمیتهء تشکیلات داخل نیز از طریق انترنت در تمام بحث هاى کنفرانس اشتراکِ فعال داشت.

کنفرانس با پخش سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگانِ راه آزادی و سوسیالیسم، با سخنرانی فهیم ازاد و تأئید آئین نامه آن افتتاح گردید.

  دستور جلسهء کنفرانس متشکل بود از گزارش فعالیت سالانه ارگانها، موقعیتِ کنونى کمیته ها و تشکیلاتِ سازمان، سبک کار ، رویکرد هاى تازهء تشکیلاتى و بررسى امور مالى.

علاوتا مطابق آئین نامه کنفرانس، سمینار هایى پیرامون سوسیالیسمِ کارگرى، موقعیت و جایگاه آن در افغانستان؛  وضعیت طبقهء کارگر و مناسبات اقتصادى حاکم در افغانستان؛ بررسی ناسیونالیسم و تبارگرایی؛ بررسی وضعیت زنان؛ سبک کار و نهاد های اجتماعی؛ سوسیالیسمِ کارگرى و جایگاه نقد مذهب در آن ، ارائه گردید که با بحث وجدل هاى متعددى همراه بود.

فهیم ازاد با بررسی و برخورد انتقادى، موقعیت کنونى سازمان را در برابر کوهى از مسؤولیت هاى تازه و انجام نیافته قبلى براى توسعه وتحکیم جنبشِ سوسیالیستى کارگرى در افغانستان به بحث گرفت، که با استنتاجات و نتایج حاصله از آن توافق صورت گرفت. کنفرانس به شورای مرکزی منتخب وظیفه سپرد تا سامان یافتن تشکیلات داخل و دخالتگری آن در جنبشها و حرکت های اجتماعی به ویژه اعتراضات کارگران را بیشتر از همه مورد توجه قرار دهد.

در ضمن کنفرانس پیشنهاد ایجاد کمیتهء جدیدِ سازمان در المان را تائید و براى آغاز کارش هدایت داد. همچنان کنفرانس سردبیر نشریهء سوسیالیسمِ کارگرى و مسؤولین سایتِهای سازمان سوسیالیستهاى کارگرى را تعیین نمود.  کنفرانس با رفع مسؤولیت یک عضو قبلى و پذیرشِ یک عضوِ جدید در شوراى مرکزى، به ابقاى شوراى مرکزى قبلى با اکثریت آرأ راى داد. پس از پایان کار کنفرانس، شورای مرکزی در اولین نشست خود در ضمن تقسیم وظایف و مسؤولیتها، فهیم ازاد را به دبیری شوراى مرکزى سازمان سوسیالیستهای کارگری انتخاب کرد.

در نشست شورای مرکزی تصمیم اتخاذ شد تا متن بحث ها از طریق وسایل نشراتى سازمان رو به جامعه پخش گردد. کنفرانس در طی سه  روز فعالیت فشرده و بحث و شورِ سوسیالیستى و توافق همه جانبه با بیانیهء شاد باش و اختتامیهء فهیم ازاد و با پخش سرود انترناسیونال بکار خود پایان بخشید.

 

زنده باد سوسیالیسم 

شورای مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان 

۲۵ اسد ۱۳۹۵؛ ۱۵ اگوست ۲۰۱۶


تاریخ ارسال: دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 21:38 | چاپ مطلب