نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران!

هر ساله به رسم وسنت طبقاتی جاافتاده به استقبال روز جهانی کارگر وآماده سازی و یادآوری از مبارزات و رزمندگی های پرشورشان در مقاطع گوناگون وموقعیت و شرایط مبارزاتی وتوازن قوای کار و سرمایه و نشاندادن قدرت طبقاتی کارگری و مروری بر درسهای گذشته و شناختن نقاط ضعف و قوت و گامهای پیش رو و برنامه ریزی مارش و رژه کارگری در خیابانها و میادین شهرها و بحث و سخنرانی و سمینار پیرامون موضوعات گوناگون و روزمره ، اینها همگی میتواند مشغله ها و مسائل مبرمی باشد که اکثریت انسانهای روی زمین که همگی ساخته ها و کالاها با رنج ومحنت ودست و بازوی پرکارشان بعمل میاید و خود از آن بهره ناچیزی میبرند و صاحبان سرمایه این زالوصفتان بیمایه بکمک مشاورینشان از قبل آن قویتر و قویتر میشوند .  این بیعدالتی تا به کی؟ تا به کی این جهان وارونه ؟

باید که روزی به این دنیای وارونه و غیرعادلانه پایان داد و این میسر نیست جز به بمیدان آمدن کارگران و محرومان جامعه و اتحاد طبقاتی این نوآوران یعنی طبقه کارگر آگاه ومتشکل و متحد در تشکل طبقاتیشان و با آگاهی و هوشیاری هرچه تمامتر و درس آموزی از مبارزات متشکل و عدم توهم به فرصت طلبان و مماشاتجویان که خود رادر قالب دوست ویاور محرومان جامعه قلمداد کرده ولیکن در عمل آب به آسیاب سرمایه ریخته و در چشم کارگران خاک میپاشند مبارزات خود را سمت وسو دهند.
باید دراین روز همبستگی جهانی این درسهارا مرور و باآگاهی و هوشیاری هرچه تمامتر صف طبقاتی را مستحکمتر و با زبان خود واز دیدگاه طبقاتی با علم و آگاهی به خود این سیستم ظالمانه و استثمارگر و غیرانسانی که جامعه را به فساد وتباهی و نابودی سوق میدهد ساقط و با حزب طبقاتی و مبارزه ای جدی تر درصف کارگران و هرچه مستحکمتر شدن صف کارگران روز جهانی کارگر و مارش عظیمش پرقدرت تر ورزمنده تر خیابانها و میادین را در زیر پایش به لرزه در آورد ، و با شعارهای کوبنده و اساسی وجدی این میدان رودر روئی را به صاحبان سرمایه مثل همیشه نشانداده و بازگو کنند.

زنده باد همبستگی گارگری !

زنده باد اول ماه مه!

زنده باد سوسیالیسم !


اردشیر نصرالە بیگی

تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 20:44 | چاپ مطلب