نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

جنگ تروریست ها علیە بشریت!

امروز جمعە ٧ اوریل ٢٠١٧ شهر استکهلم پایتخت سوئید کە تقریبآ تمام نژاد، رنگ، ملیت، زبان، ادیان و غیرە از گوشە و کنار جهان را در سینە خود جای دادە است، مورد هجوم مشابه حملات پاریس ، آلمان، بروکسل ، لندن و جاهای دیگر قرار گرفت . در این جنایت ۴ تن کشتە و ١۵ نفر دیگر مجروح شدەاند. تا کنون پلیس سوئید عامل این جنایت را دستگیر نکردە و هیچ گروە و دستەای نیز مسئولیت این توحش را بر عهدە نگرفتە است . اما حملە جنایتکارانه امروز سوئید ، انگشت اتهام را متوجە گروهای تروریست اسلامی در سوئید و دیگر کشورهای اروپایی کردە است . فضای ترس و وحشت بر این شهر زیبا و رنگین کمان به لحاظ ساکنینش سایە افکندە است .   این جنایت، زندگی آزاد و انسانی مردمان کشوری آرام و محل تجمع و زیست مردمان مختلف از کوشە و کنار جهان را در شهر یک میلیونی استکهلم نشانه گرفت کە بدون تفاوت در زبان و نژاد و مذهب و …. در کنار هم ، در یک آپارتمان ، در یک محلە ، در یک کوچه ، در یک خیابان و سرآنجام در یک شهر زندگی میکنند. کسی به همسایه کناردستیش با دید شک و ظن برخورد نمی کند، مگر مشکل روحی و فکری داشتە باشد و یا مگر از گروهای بنیادگرا چە مذهبی و چه نژادپرست باشد. اقدام امروز ، به مشابه اقدامات صورت گرفتە در گوشە و کنار جهان ، به منظور برهم زدن امنیت ، حق حیات ، تخریب مناسبات انسانی ساکنین شهر ، کشور کوچک و آرام سوئید و کل بشریت است . این جنایت به نفع بنیادگرایان مذهبی و نژادپرستان بیگانه ستیز است. این اقدام روح همزیستی انسانی را نشانه گرفتە است . باید آنرا محکوم و رسوا کرد و اجازە نداد فضای نژادپرستانه کە سالها است بنیادگرایی مذهبی در خدمت آن است ،علیە خارجی تباران به گردآوری نیرو و عرض اندام بیشتر بپردازد.

دو روز قبل و در گوشەای دیگر از جهان ، در کشور دیگری (سوریە)کە سالها است به مکان تجمع تروریست ها تبدیل شدە، اقدام وحشتناکی در ادامه جنگ کثیف ۶سالە این کشور رخ داد. بمباران شیمیایی مردمان بیدفاع در شهر “ادلب”. بمبارانی کە تصاویر قربانیان آن ، بویژه کودکان خرسال، قلب هر انسانی را به درد می آورد. بمباران شیمیای در سوریە و قتل عام مردم بیدفاع آن کشور مصیبت زدە ، چه توسط دولت جنایتکار”بشار اسد” یا گروەهای ضدمردمی اسلامی صورت گرفتە باشد، یک ذرە از قبح جنایت فجیع صورت گرفتە کم نمی کند. به موازات این توحش و گویا در پاسخ به آن ، ۵٩ موشک دوربرد آمریکا از نوع “کروز توماهاک ” پایگاه هوایی سوریە در “شعیرات ” در استان “حمص” را کە با فرمان نئوفاشیستی همچون “دونالدترامپ” صادر شدە بود را هدف قرار داد . این حمله موشکی جدا از تلفات نظامی سنگین به تجهیزات این پایگاه ، گفتە می شود چندین غیرە نظامی را نیز قربانی کردە است . اقدام تروریستی امروز در شهر استکهلم ، دو روز گذشتە در “ادلب” سوریە و فرمان شلیک ۵٩ موشک کروز به سوریە ، همراه با اقدامات دولت های جنایتکار و مدافعین تروریسم دولتی از نوع جمهوری اسلامی ، ترکیە، عربستان سعودی، چە در جنگ نیابتی منطقە و چه در حمایت فعال و بیدریغ روسیە در حفظ رژیم جنایتکار “اسد” ، در خدمت تروریسم ، بنیادگرایی مذهبی ، رشد راسیسم و نژادپرستی و فاشیسم و علیە بشریت است و باید محکوم و علیە آن به اقدام مشترک برخاست.
استکهلم ، ادلب، فرانگفورت، پاریس، دیاربکر، فلسطین ، بروکسل ، لندن ، موصل ، بغداد، عدن و دیگر نقاط جهان کە شهروندان عادی آنان قربانی جنگ و یا تروریسم شدەاند ، جنایت های صورت گرفتە در آنان و فارغ از شکل و شیوە آن ، وسعت تخریب و تلفات جانی آنجام شدە ، از یک نوع و قربانیان آن از مردم عادی و از برکت “نظم نوین جهانی” با رهبری و سرکردگی آمریکا و متحدینش هستند. گروەهای تروریستی اگر امروز هم علیە اربابان سابق خود نبرد می کنند ، اما ساختە و پرداختە دست آنان و سیستم های امنیتی و نظامی آنان در خدمت اهداف و منافع کثیف و خونین سرمایەداری جهانی بودە و می باشند. موشک های “ترامپ” و “پوتین” در سوریە ، عراق ، یمن ، لیبی ، افغانستان و دیگر نقاط جهان، “دمکراسی” به آرمغان نیاورد و نمی آورد ، بلکە تروریسم و بنیادگرایی مذهبی را تقویت کردە و می کند. هزینه مرگبار وجود تروریسم را مردم بیدفاع ، با قربانی شدن در استکهلم ، پاریس، بروکسل ، مسکو ،واشنگتن ادلب ، موصل و دیگر گوشە و کنار جهان می پردازند .
تروریسم در شکل و شمایل کنونی آن ، با استفادە از امکانات تکنولوژی و مدرن جهان کنونی، زادە نظام طبقاتی سرمایەداری، معلول جنگ و لشکرکشی امپریالیستی، بویژه به خاورمیانه در سال های اخیر، بە مشابه یک پدیدەای جهانی است . جنگ تروریست ها به وسعت جهان علیە کل بشریت است . نباید مرغوب آنان شد. بلکە مبارزە با آنان ، چه در شکل دولتی و حکومتی آن و چه در قالب گروهای مسلح و نظامی ، نیاز به اتحاد و همبستگی محلی و جهانی دارد و علیە آن باید متحد و متشکل به نبرد پرداخت .

حسن رحمان پناه

٧/اوریل/٢٠١٧


برچسب‌ها: نان و گل سرخ
تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 21:34 | چاپ مطلب