نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

اوج گیری جنبش کارگری و دستگیری فعالین آن


در اعتراض به دستگیری محمود صالحی

روز شنبه ششم آبان، محمود صالحی، فعال سرشناس جنبش کارگری ایران هنگامی که پس از انجام دیالیز کلیه از بیمارستان خارج میشد، توسط مامورین اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به دادگاه اجرای احکام و ابلاغ یکسال حکم، به زندان مرکزی شهر سقز انتقال یافت. ماموران وزارت اطلاعات روحانی با آگاهی کامل از بیماری محمود صالحی و نیاز وی به مراقبتهای ویژه برای معالجه و کنترل بیماریش در بیرون زندان، او را روانه زندان کردند. 

  تشدید فشار به فعالین جنبش کارگری و فعالین معلمان ازجمله رضا شهابی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی در ارتباط مستقیم با گسترش مبارزات کارگری و اعتراضات معلمان است. قبلا وعده های رژیم اسلامی برای بهبود اوضاع پس از پایان تحریمها و اجرای برجام بسیاری را در صبر و انتظار نگه داشته بود. به مرور صبر و انتظارها کاهش یافت و اکنون مقامات رژیم اسالمی حتی وعده بهبود اوضاع را هم نمی دهند. این اوضاع جنب و جوش و مبارزه کارگران برای دریافت حقوق های معوقه، مقابله با اخراج و بسته شدن کارخانجات و برای بهبود اوضاع اقتصادی را شدیدا افزایش داده و به قدرت تاثیر گذاری فعالین کارگری بر حرکتهای رو به پیش توده های کارگر افزوده است.

 رژیم سرمایه داری اسلامی با نگرانی از اوج گیری مبارزات کارگری بر دستگیری و فشار بر فعالین کارگری متمرکز شده و با تهدیدها، احضارها و دستگیریها می کوشد تا جنبش کارگری ایران را از فعالینش در شرایطی محروم کند که بیش از پیش به آگاهی و تجربه آنها در متحد و متشکل شدن که لازمه پیروزی است، نیاز دارد.

 اکنون بخشهای بسیار بیشتری برای آزادی فعالین کارگری، معلمان و دیگر زندانیان سیاسی فعالیت می کنند. تشکلها و فعالین کارگری در داخل و خارج به دستگیری محمود صالحی اعتراض خواهند کرد و خواهان آزادی بدون قید و شرط وی و رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و کلیه زندانیان سیاسی خواهند شد.

 محمود صالحی باید بدون قید و شرط آزاد شود و تا روز آزادی، مراقبتهای ویژه برای معالجه و کنترل بیماری محمود صالحی تماما به عهده وزارت اطلاعات دولت روحانی است.


 کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

 هفتم آبان 1396

تاریخ ارسال: دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 20:58 | چاپ مطلب