X
تبلیغات
رایتل

نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

به مناسبت روز جهانی کارگر:

سه کارگر وسط شعر راه افتادند
یکیش رو به خیابان نگاه کرد و گریست
یکیش گفت به پیکان خسته اش که بایست
یکیش اسم کسی را یواش برد که نیست

سه کارگر وسط شعر راه افتادند
یکیش عکسی شد توی دست های سیاه
یکیش با چمدانی قدم گذاشت به راه
یکیش فکر زنش بود توی زایشگاه
 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 13:48 | چاپ مطلب

در استقبال از اول ماە مه ، روز اتحاد جهانی طبقە کارگر

دوشنبە ١ماه مه برابر با ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر است. در این روز و به وسعت جهان، کار و سرمایه از هر زمانی بیشتر صف طبقاتی خود را در خیابان ها و میادین شهرها به نمایش می گذارند و صف آرایی می کنند. در این روز،در صف کار و انسانیت ، نژاد، مذهب، ملیت، زبان، پرچم و تفاوت جنسیتی به کنار نهاده می شوند. رنگ پوست و چشم، خارجی بودن و بومی بودن، مرد یا زن بودن، هیچکدام نه تحقیر و نه برتری محسوب نمی شوند. صف انسانیت همراه با پرچم های سرخ و مشت های گرەکردە و با شعار وحدت آفرین “کارگران جهان متحد شوید” که مارکس و انگلس برای اولین بار در “مانیفست حزب کمونیست” در سال ١٨۴٨ یعنی در ١۶٩ سال قبل فرموله و تاکنون نیز چراغ راهنمایی کارگران و کمونیست ها در نبرد طبقاتی برای آزادی و رهایی است، رژه می روند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 21:06 | چاپ مطلب

اول مه؛تقابل دو رویا

پرده دوم نمایش تهوع آور مثلا انتخابات در جمهوری اسلامی شروع شده. با تعیین شش نفر تبهکار “حق انتخاب” را به مردم دادند که یکی را برگزینند! به مانند همیشه آنهای که دستی در این حکومت داشتند و دارند و رفتن جمهوری اسلامی پایان عمر سیاسی ایشان است، عمر سیاسی که در هم یاری و همکاری با حکومتی گذشته که نزدیک چهار دهه است جز سیه روزی برای مردم حاصلی نداشته از بین این شش تن انگشت روی یکی گذاشتند و آنرا قاتل معرفی میکنند. همانها که سالهای داد و قال راه انداخته بودند که از کشتار ۶٧ چیزی نگویید، ببخشید و فراموش کنید اکنون یادشان آمده یکی از کاندیدهای حکومت مستقیما در قتل وعام زندانیان سیاسی نقش داشته و این همه برای این است که دامن دیگری ( و دیگرانی مانند خودشان) را از قتل و عامهای حکومت پاک کنند، کسی که از همان سال ۵٨ تاکنون در همه امور امنیتی و سرکوبگری از تصمیم گیران اصلی بوده است. این اما گوشه ای از بساطی کثیفی که بورژوازی در جهان به نمایش گذاشته است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1396 ساعت 23:12 | چاپ مطلب

اعلامیه مشترک سازمان سوسیالیست­ های کارگری افغانستان و کانون سوسیالیست­های کارگری به مناسبت روز همبستگی جهانی طبقۀ کارگر

اول مه 2016 و طبقه کارگر

روز کارگر، تجلی اتحاد و همبسته­گی تاریخی طبقۀ کارگرعلیه نظام سرمایه داری از راه رسید. در این روز کارگران در سراسر جهان به اشکال مختلف و با بیان خواست ها و مطالباتشان ارادۀ طبقاتی خود را به نمایش میگذارند. روز کارگر برای ما کارگران سوسیالیست فرصتی است که با درسگیری از شرایط عینی مبارزۀ کارگران و در جهت رفع موانع موجود بر سر راه همبستگی طبقاتی طبقۀ کارگر علیه سرمایه داری، صفوف خود را هر چه بیشتر و بنا به ضرورت مبارزه منسجم تر کنیم.

 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: جمعه 10 اردیبهشت 1395 ساعت 23:52 | چاپ مطلب

در گرامیداشت اول ماه مه

اول ماه مه روز جهانی کارگر در راه است . در دو جبهه کار و سرمایە، هر سالە در تدارک روز جهانی کارگر و در تقابل با آن، زور آزمایی دو طبقە اصلی جامعە به نمایش گذاشتە می شود . طبقه کارگر و محرومان جامعە ، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، مذهب، مرز و جنسیت ، بعنوان یک طبقە واحد ، جهانی و همسرنوشت در گوشە و کنار دنیا در تدارک روز طبقاتی و جهانی خود می باشند . صف انسانیت تحت پرچم های سرخ و با شعار وحدت آفرین “کارگران جهان متحد شوید” رژه می روند.  
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 18:46 | چاپ مطلب

در اول مه؛ علیه فقر و تبعیض بمیدان بیائیم!

فقر و فلاکت بیداد میکند. ارتش بیکاری به حد انفجار رسیده است. طب و درمان لوکس شده است. آموزش برای بسیاری قابل دسترس نیست. با گرانی سرسام آور و تورم افسارگسیخته، هر روز قدرت خرید کارگران کاهش می یابد. امنیت شغلی دیگر کیمیاست. آن بخش از طبقه کارگر که هنوز شاغل است، عمدتا با کار قراردادى و برده وار و دستمزدهاى پرداخت نشده روبرو است. حقوقها چند برابر زیر خط فقر است. بخش وسیعی از کارگران که در کارگاههای کوچک کار میکنند، بسان بردگانی هستند که حتی شامل قانون همان برده دار هم نمیشوند. در کنار فقر و فلاکت عمومی، اختناق و زورگوئی حکمفرماست. جنایت و اعدام و سرکوب از ضروریات اسلام است. سرکوب فعالین کارگری و اجتماعات و اعتصابات کارگری توسط رژیم اسلامى بیوقفه ادامه دارد٬ اما کارگران صنایع مختلف، پرستاران و معلمان در سراسر ایران مرتبا در اعتراض و اعتصاب هستند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 ساعت 22:10 | چاپ مطلب

عوامل بازدارنده در سر راه اتحاد کارگران جهان و عدم تحقق مطالبات کارگری در ایران!

مقدمه
با توجه به ماهیت حکومت های طبقاتی که سرکوب، خشونت، ظلم، ستم و نابرابری جز تفکیک ناپذیر اینگونه سیستم ها می باشد و این نکته که این نوع سیستم ها هرگز به رای و اراده ی آزاد مردم به قدرت نرسیده اند، بلکه حاکمان با اعمال توحّش و زور بر اریکه ی قدرت نشسته اند، جوامع طبقاتی در طول تاریخ همواره با مخالفت و اعتراضات گسترده ی مردمی روبرو بوده اند. بنا بر این، حاکمیت های سرکوب گر برای بقا ی خود از حربه های مشترکی در جهت سرکوب اعتراضات و شورش های مردمی استفاده کرده اند. جلوگیری از دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ افروزی، گسترش اعتیاد، فقر و خشونت و در کنار آن «تفرقه بینداز و حکومت کن»* از جمله ی مهمترین حربه های این حاکمیت ها در مقابله با خیزش های توده ای بوده است.  
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1394 ساعت 20:56 | چاپ مطلب

خصلت روز جهانی کارگر ٩۴

کارگران و مردم در شرایطی به استقبال برگزاری روز جهانی کارگر میروند که فاکتورهای قابل اتکا در عرصه مبارزات کارگران، معلمین و پرستاران با خواست “معیشت و منزلت”، ده ها اعتصاب، تجمع و آکسیون های خیابانی را انجام داده اند. این اعتراضات خصلت و همه گیر بودن خواستهای میلیونها نفر از مزدبگیران جامعه را رقم زده، فضای سیاسی ـ اعتراضی را بر یاس و ناامیدی غالب کرده و همچنین تعرض و طرح مطالبات برای افرایش دستمزدها، حقوق مناسب و رفاه را در راس جنبش اعتراضی قرار داده است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ساعت 19:11 | چاپ مطلب

کودکان کارگر – به بهانه ی روز جهانی کارگر

از دست های گرم تو
کودکان توامان آغوش خویش
سخن ها می توان گفت
غم نان اگر بگذارد

* * * 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 ساعت 21:42 | چاپ مطلب

روز جهانی کارگر در ایران را به روز حمایت و هم­بستگی با کارگران افغان در ایران تبدیل کنیم!

سه میلیون کارگر افغان در ایران بخش مهمی از طبقه­ی کارگر ایران را تشکیل می­دهند. بخشی که به شدیدترین شکلی توسط سرمایه­داران ایرانی استثمار، و به دست عوامل حکومتی آن به طور روزمره و بی رحمانه­ای تحقیر و مورد اذیت و آزار، ضرب و شتم، بازداشت،  اخراج و اعدام قرار دارد. همگی ما از اخیرترین پرده­ی این سناریوی دردناک در نظام آباد قزوین خبر داریم. واقعه­ای که در آن بیش از دویست خانه با وسایل آن تماما به آتش کشیده شد، پانصد سر از احشام مهاجرین افغان سر بریده شد، به زنان و دختران آنان تجاوز شد، و آخرین خبر این که ده مزبور از تمامی ساکنین هستی از دست داده­ی افغانی خود پاک شد.  
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 2 اردیبهشت 1393 ساعت 19:36 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 16 )
   1      2   >>
صفحات