نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

مبارزاتِ مردمی و نقش اپوزیسیون سوسیالیست در ایران

در ایران وضعیتِ زندگی برایِ مردم بسیار دشوار است. تداومِ اختناقِ سیاسی/اجتماعی و وخامت در شرایط اقتصادی برای اکثریت مردم، تقریبا تحمل ناپذیرمیباشد. نبودِ آزادیهایِ دمکراتیک و اپوزیسیونِ سازمان یافته، سرکوبِ هر نوع حرکتِ مخالفت آمیز با رژیم، ممانعت از تشکل یابیِ مستقل در میان جنبشهایِ اجتماعی و از جمله در بینِ فعالانِ کارگری، زنان و مدافعانِ حقوقِ بشر، واقعیت ناگوار در جامعه است. در وضعیتِ اقتصادی فعلی که نرخِ تورم بالای ۱۰ در صد و میلیونها نفر بیکار بوده، بیش از نیمی از مردم در زیر خط فقر زندگی نموده و شکافِ طبقاتیِ فاحشی برقرار است؛ یک اقلیت بسیار کوچک از روحانیت، بوروکرات های حکومتی، فرماندهانِ سپاه و وابستگانِ سرمایه دارِ آنها در بخش خصوصی بر سرنوشتِ اقتصادی و سیاسیِ جامعه کنترل دارند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 21:23 | چاپ مطلب

نبرد براى رهایى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد

به پیشواز هشتم مارچ 

هشت مارچ همه ساله به نام روز تجدید تعهد و مبارزه برای رهایی زنانِ از قید ستم طبقاتی و جنسی توسط زنان و مردانِ آزادی خواه جهان گرامى داشته میشود. این سنت سوسیالیستى أساسا و تاریخا ریشه در اعتراض زنانِ کارگر و زحمتکشی دارد که ۱۶۰ سال قبل از امروزعلیه بربریت ، ستم و استثمار نظام سرمایه داری به پا خاستند. نظام سرمایه داری و مردسالاری همچنان به حیات نامیمونش ادامه داده است، اما مبارزه با آن نیز در اشکال و زمینه های مختلفی ادامه دارد. با گذشت هر سال و با عزمِ راسخترِ، مبارزات گستردۀ زنان براى رهایى از ستمِ طبقاتی، تاثیرات عمیق و عظیمى را به نفعِ  فتح سنگرهاى جدید و تأمینِ حقوق پامال شدۀ شان در سراسر جهان به همراه داشته و ارتجاع  رنگارنگ را به عقب نشینى و تمکین واداشته است. علی الرغم این دست آوردها هنوز هم بى حقوقى، نابرابری و ستم مضاعف بر زنان در سطح جهان بیداد می کند. 

ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 14 اسفند 1395 ساعت 14:00 | چاپ مطلب

نگاهی به وضعیتِ وخیمِ اقتصادی مردم در ایران و جهان

اکثرِ توده های کارگری و زحمتکش در ایران و جهان همواره خواهان ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و انواع ستمهای اجتماعی و مبتنی بر روابط همبستگی آور و صلح آمیز بوده اند. آزادی، دمکراسی، برابری اجتماعی و عدالت اقتصادی به مثابهِ موازینِ تکامل یابندهِ دمکراتیک، از جمله ارزشهای بنیادینِ سوسیالیستی را برای ایجاد این جامعه انسانی تشکیل میدهند و جنبشِ چپِ جهانی برای استقرار آن تلاش میکند. بدین خاطر، فعالان و تشکل های سوسیالیستی در ایران نیز در راستای تلاش برای نفی استبدادِ سیاسی و مناسبات استثماری سرمایه داری و برای کمک به ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه مبارزه میکنند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 7 بهمن 1393 ساعت 22:26 | چاپ مطلب

یک گام به پیش (بخش دوم)

یک گام به پیش :پیش در آمد ی بر سوسیالیسم،سازمان یابی و سبک کار حزبی(بخش دوم)*

”صورتهای ایدئولوژیک” و تحول سرمایه

در تبیین مبانی اقتصاد سیاسی تحول سرمایه داری و گرایش ها و فرآیندهای تعیین کننده ای که به جای تولید دمکراسی و اندیشه ی لیبرالیسم،در روبنای سیاسی جامعه دیکتاتوری و استبداد سیاسی و اندیشه گی را به بار می آورد ،اگر به تحولات روبنایی و “صورت های ایدئولوژیکی که آدمیان از طریق آن ها به این تصادم ها[ی طبقاتی] آگاهی می یابند و با یکدیگر به مبارزه برمی خیزند ”نپردازیم،از تبیین به حد امکان حقیقی آن چه که به چارچوب گفتار مربوط می گردند و در تناسب واقعی با آن هستند،فرو مانده ایم. این به آن معنی است که به طور مستقل بخشی را به این بحث اختصاس دهیم که این “صورت های ایدئولوژیک”چگونه بر فرایندهای عینی تحول سرمایه و مباریه میان طبقات اجتماعی در هر مرحله ی تاریخی تاثیر گذارده اند و صورت بندی اجتماعی متفاوتی را با آن چه که در سرمایه داری غرب شاهد آن بوده ایم،به بار آورده است.بحثی که به تقابل دیالکتیکی روبنا و زیربنا مربوط بوده و به حد کافی و در حد احتیاجات بحث تئوریکی ما ،در نوشته های مارکس و انگلس تشریح گردیده است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 15 دی 1392 ساعت 19:17 | چاپ مطلب

یک گام به پیش (۱)

پیش در آمد ی بر سوسیالیسم،سازمان یابی و سبک کار حزبی

سرآغاز

بخش ۱ – سوسیالیسم به عنوان یک جنبش تاریخی

بخش ۲ – سازمان یابی طبقاتی

بخش ۳ – سبک کار حزبی 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 آبان 1392 ساعت 00:44 | چاپ مطلب

با خصوصی کردن بیمه کارگران بازنشسته : درمان و تأمین سلامت فقط از عهده طبقه ثروتمند بر می آید

● ” تدبیر”  مدیریت تأمین اجتماعی  تنها به شعله ور کردن  ” امید” در سود پرستان ؛ فقر و نا امیدی در بین مردم منجر میشود .

● کانون های بازنشستگی بجهت آنکه ۷٪ کل قرارداد نصیبشان می شود  ؛ از این طرح ضد کارگران بازنشسته حمایت می کنند

● کارگران و خانوارهایی که از سلامت نسبی برخوردارند با تحریم جدی این طرح می توانند آنرا به شکست بکشانند . 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 12 آبان 1392 ساعت 19:37 | چاپ مطلب

پزشکی در خدمت فقرا پزشکی در خدمت اغنیا , نگاهی شخصی به داستان پزشکی

:….صد نفر برهنه و گرسنه، غارت گشته     سه نفر گرم به یغما و چپو، آی گفتی!

زحمت کار زما، راحتی از آن حشرات …..کشت از ما و از آن عده درو، آی گفتی

مادری زاده مرا مثل تو، ای خفته به ناز ….میرسد نوبت ما، غره مشو، آی گفتی!

(محمد علی افراشته)*


 

ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 16 تیر 1392 ساعت 21:48 | چاپ مطلب

گذری سریع بر مبارزه ی طبقاتی در ایران

سرمایه داری با حاکمیتِ سه قرنی و با پشتوانهً امپریالیستی یک قرنی خود، اینک جهان بشری را به دهکده یا شهرکی آلوده و نفس گیر و بی آینده تبدیل نموده است. شهرکی درهم تنیده از انبوه مزدبگیران و بیکاران و بیماران و گرسنگان و خانه خرابان و از خود بیگانگانی که سپهرآمال زیست انسانی شان را سیاست ها و اقداماتِ استعمار پسامدرنی، سخت تیره و تار و بی فروغ کرده است. شرایط مادٌی و زیربنایی جهانی هرگز تا به این حدٌ مستعد و مهیای برپایی انقلاب و دگرگونی اساسی نبوده است. امٌا وهیهات که نه انبوه اردوی کار و کارمزدی دارای سازمان و تشکل و همبستگی لازم ؛ و نه مدعیان ایدئولوژیک او دارای تئوری و برنامه و افق روشن و منسجمی برای انجام این کارستان است ؛ و نه حتی یک طرح روشن و سیاستِ عملی مناسبی برای پیشبرد و تحقق انبوه مطالباتِ ریز ودرشتِ اقتصادی و سیاسی/ اجتماعی و زیست محیطی و غیرهً جهانی دارد.  
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: شنبه 15 تیر 1392 ساعت 21:17 | چاپ مطلب

مشکلات اقتصادی و افزایش روز به روزآمارتن فروشی در تهران!

این روزها عملا خیابانهای اصلی تهران به جولانگاه روسپی ها و مشتریان دست به نقدشان با سنین مختلف و از هر طبقه و گروه اجتماعی تبدیل شده است.
حضور زنان و دختران فراری در خیابانها به معضلی تبدیل شده که برای پی بردن به آن فقط کافیست شبها در خیابان های بالای شهر، خیابانهای کددار، زیر پلها و…. حاضر شوی آنگاه ماراتون ماشینهای مدل بالایی را میبینی که یکی پس از دیگری برای خرید تن یک زن از یک دیگر سبقت میگیرند و پس از انتخاب سوژه ی مورد نظر خود و به تفاهم رسیدن سرقیمت این معامله به ظاهر غیر قانونی اما علنی از جلوی چشمتان دور میشوند، این در شرایطی ست که به ظاهر همه نهادهای حکومتی مرتبط با امنیت اجتماعی و ضابطان حفظ اصول ارزشهای اسلامی درصدد مقابله و پیشگیری از بروز چنین انحرافاتی در خیابانها و اماکن عمومی هستند، اما این عریانی در خرید و فروش تن در خیابانهای اصلی و پر تردد بیش از هر چیز بر سازمان یافته بودن و تحت کنترل بودن فروش روسپی در ایران صحه میگذارد. 
ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 11 فروردین 1392 ساعت 16:45 | چاپ مطلب

سندیکا و مبارزه ی طبقاتی

بر پایه ی شواهد و تجاربِ تاریخی جنبش جهانی کارگری ، هر آنگاه که سندیکاها و اتحادیه های کارگری ، خود را درگیر خُرده حساب ها و کش و واکش های سیاسی روزمرٌه کرده ؛ و یا بدتر از آن به دنبالچهً سیاست های حزب و فرقه و شخصیتی سیاسی ، گیرم “انقلابی”، بَدل گردیده اند ، روند شقه و از هم گسیخته شدن را آغاز کرده و فرجامی جز شکست و نابودی یا تبدیل شدن به موجودی سترون و بی خاصیٌت و گوش به فرمان نداشته اند. فعالیٌت و عملکرد اغلبِ اتحادیه های کارگری کنونی در سرتاسر جهان نیز شاهد زنده ای بر اثباتِ وجود معضلاتِ مذکور می باشد. این چنین اتحادیه های غیر مستقل که معمولأ نقش سیاه لشکر صف ها و صندوق های رأی گیری را به عهده دارند منافع عمومی طبقاتی کارگران را قربانی سیاست های احزابِ برای حفظ قدرت و یا رسیدن به قدرت می نمایند و در نتیجه نهایتأ مدافع و حامی تنها بخش مرفه و “یقه سفید” کارگران و مزدبگیران می گردند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: جمعه 20 بهمن 1391 ساعت 00:58 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 11 )
   1      2   >>
صفحات