نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

یک گام به پیش (۱)

پیش در آمد ی بر سوسیالیسم،سازمان یابی و سبک کار حزبی

سرآغاز

بخش ۱ – سوسیالیسم به عنوان یک جنبش تاریخی

بخش ۲ – سازمان یابی طبقاتی

بخش ۳ – سبک کار حزبی 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 آبان 1392 ساعت 00:44 | چاپ مطلب

با خصوصی کردن بیمه کارگران بازنشسته : درمان و تأمین سلامت فقط از عهده طبقه ثروتمند بر می آید

● ” تدبیر”  مدیریت تأمین اجتماعی  تنها به شعله ور کردن  ” امید” در سود پرستان ؛ فقر و نا امیدی در بین مردم منجر میشود .

● کانون های بازنشستگی بجهت آنکه ۷٪ کل قرارداد نصیبشان می شود  ؛ از این طرح ضد کارگران بازنشسته حمایت می کنند

● کارگران و خانوارهایی که از سلامت نسبی برخوردارند با تحریم جدی این طرح می توانند آنرا به شکست بکشانند . 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 12 آبان 1392 ساعت 19:37 | چاپ مطلب

با یاد انقلاب اکتبر ۱٩۱٧

در سالگرد انقلاب اکتبر!
انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را گرامی بداریم؛
انقلاب اکتبر عبارتست از نخستین انقلاب پیروزمند پرولتری که تحولی بنیادی در تاریخ جامعه انسانی به وجود آورد و طومار جهان کهن سرمایه داری را در نوردید و جهان نوین سوسیالیستی را بنیاد نهاد. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه برای اولین بار در تاریخ قدرت استثمارگران را سرنگون کرد و شالوده ایجاد جامعه فارغ از استثمار و ستم را پی ریزی نمود. بر اثر تحقق انقلاب اجتماعی است که در مرحله معینی از تکامل جامعه یک دوران کهنه و رو به زوال جای خود را به دوران نو و بالنده میدهد و شیوه جدید تولید جانشین شیوه ای که آفتاب عمرش به لب بام رسیده میشود. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 آبان 1392 ساعت 18:35 | چاپ مطلب